Pôvod v EÚ
2017 by "Feri
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu

Nariadenie rady (ES) č. 1207/2001 z 11. júna 2001
o postupoch na umožnenie vydávania alebo zostavovania dôkazov pôvodu zo strany Spoločenstva a na vydávanie
niektorých schválených vývozných povolení podľa doložiek upravujúcich preferenčné obchodovanie medzi Európskym
spoločenstvom a niektorými krajinami
bolo zrušené dňa 1. mája 2016

a nahradené

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá,
ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

Prílohy 2446/2015:
22-02 - Žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 a informačné osvedčenie INF 4 (str. 338)

VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015,
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie


Prílohy 2447/2015:
22-06 - Informačné osvedčenie INF 4 a žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 (str. 813)
22-15 - Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu (str. 838)
22-16 - Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré majú status preferenčného pôvodu (str. 839)
22-17 - Vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu (str. 840)
22-18 - Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa pre výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu (str. 841)