Legislatíva

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 952/2013,
ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie.
Článok 59, 60 63

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446,
ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ
ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie.
Článok 31 až 36

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2447,
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex
Únie.
Článok 57 až 59


Prílohy
príloha 22-01
Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií
opracovania, ktoré zakladajú nepreferenčný pôvod
(strana 279 Delegovaného nariadenia)

príloha 22-14
Osvedčenie o pôvode pre určité výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné nepreferenčné
dovozné opatrenia
(strana 836 Vykonávacieho nariadenia)
Nepreferenčný pôvod
Uplatňovaním nepreferenčného pôvodu tovaru a použitím jeho pravidiel sa nedá dosiahnuť žiadna preferencia. Pri nepreferenčnom pôvode tovaru hrá významnú úlohu údaj o krajine pôvodu, ktorý je veľmi podstatnou súčasťou colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do navrhovaného režimu. Ďalšiu významnú úlohu má tento údaj pre potreby štatistického vykazovania a sledovania pôvodu tovaru ako aj pri uplatnení niektorých netarifných opatrení. Informácie z colnej štatistiky sú veľmi dôležitým podkladom pre realizáciu obchodno-politických opatrení každého štátu pri dovoze tovaru z určitých krajín. Nepreferenčný pôvod tovaru potvrdzujú kompetentné orgány vyvážajúcej krajiny osvedčením o jeho pôvode tzv. "Certificate of Origin".
2017 by "Feri"   
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu
Colné a daňové územie EÚ