Preferenčný pôvod
2017 by "Feri"  
Pôvod tovaru
Vitajte vo svete pôvodu
Uplatňovaním preferenčného pôvodu tovaru a použitím jeho pravidiel sa pri dovoze tovaru uplatňujú preferenčné colné sadzby. Môžu sa uplatniť a poskytnúť jednostranne na autonómnom základe alebo vzájomne na zmluvnom základe.
Jednostranné colné preferencie sa poskytujú na tovar pôvodný v rozvojových alebo najmenej rozvinutých krajinách v rámci tzv. V
šeobecného systému preferencií (Generalized System of Preferences GSP) alebo na tovar pôvodný v iných zvýhodnených krajinách alebo územiach. Tento systém je založený na nerecipročnom základe.
Druhou kategóriou sú zmluvné preferencie, ktoré sa uplat
ňujú na základe dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných dohôd a ktoré sú právnym základom na poskytovanie preferenčných sadzieb. Preferenčné colné sadzby sa uplatňujú na základe reciprocity. Uzatváraním takýchto dohôd dochádza k vzniku spoločenstiev dvoch alebo viacerých krajín, ktorých ekonomiky sa postupne prepojujú, pričom dochádza k integrácii týchto krajín a vzniku oblastí (zón) voľného obchodu a colných únií. Súčasťou týchto dohôd sú preferenčné pravidlá pôvodu tovaru, ktoré sú obsiahnuté v samostatných protokoloch k týmto dohodám (Protokol týkajúci sa definícií termínu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce). Protokol obsahuje podmienky, ktoré sa musia dodržať pri výrobe príslušného výrobku, aby sa tento mohol považovať za pôvodný a podliehal preferenčnému zaobchádzaniu pri jeho dovoze do štátu, ktorý je zmluvným partnerom v rámci príslušnej dohody.
Preferenčné dohody
Krajiny
Územia
Dokumenty / linky