2019


30.12.2019
- zdroj: EURLEX (L 337/1) ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/2196 z 19. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“)
< viac >

14.11.2019
- zdroj: EURLEX (L 294/3) DOHODA O VOĽNOM OBCHODE MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU
< viac >

14.11.2019
- zdroj: EURLEX (L 293/1) - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou
< viac >

04.10.2019
- zdroj: EURLEX (C 333/3) - Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru (2019/C 333/03)
< viac >

22.7.2019
- zdroj: EURLEX (C 194/1) - Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody, ktorou sa stanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane
< viac >

28.6.2019
- zdroj: olná správa ČR - Zmena legislatívy v Turecku v súvislosti s predkladaním dokladu o pôvode k sprievodnému osvedčeniu A.TR
< viac >

07.6.2019
- zdroj: EURLEX (L 149/76) - ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU REGIONÁLNEHO DOHOVORU O PANEURO-STREDOMORSKÝCH PREFERENČNÝCH PRAVIDLÁCH PÔVODU č. 2/2017 zo 16. mája 2017, ktorým sa menia ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu zavedením možnosti vrátenia cla a úplnej kumulácie v obchode, na ktorý sa vzťahuje Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode (CEFTA), na ktorej sa zúčastňuje Moldavská republika a účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii [2019/940]
< viac >

10.5.2019
- zdroj: EURLEX (C 158/5) - Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru (2019/C 158/06)
< viac >

22.2.2019
- zdroj: EURLEX (C 69/2) - Oznámenie Európskej komisie o kumulácii medzi Európskou úniou a niektorými štátmi, ktoré patria do skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (ďalej len „štáty AKT“), ktoré uplatňujú DHP, ostatnými štátmi AKT a zámorskými krajinami a územiami Európskej únie podľa dohôd o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a štátmi CARIFORUM-u, tichomorskými štátmi a štátmi východnej a južnej Afriky (2019/C 69/02)
< viac >

22.2.2019
- zdroj: EURLEX (L 53/1) - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/287 z 13. februára 2019, ktorým sa vykonávajú dvojstranné ochranné doložky a iné mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie preferencií v určitých obchodných dohodách uzavretých medzi Európskou úniou a tretími krajinami
< viac >

13.2.2019
- zdroj: EURLEX (L 42/6) - VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/249 z 12. februára 2019, ktorým sa pozastavujú colné preferencie pre určité zvýhodnené krajiny podľa VSP v súvislosti s určitými triedami VSP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na roky 2020 – 2022
< viac >

6.2.2019
- zdroj: EURLEX (L 34/1) - ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/217 z 28. januára 2019 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
< viac >

6.2.2019
- zdroj: EURLEX (L 34/4) - DOHODA vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
< viac >

31.1.2019
- zdroj: EURLEX (L 27/1) - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
< viac >

31.1.2019
- zdroj: EURLEX (L 27/1) - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
< viac >

29.1.2019
- zdroj: EURLEX (L25/1) - ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/131 z 15. októbra 2018 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
< viac >

29.1.2019 - zdroj: EURLEX (L25/3) - DOHODA vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
< viac >


28.1.2019
- zdroj: EURLEX (L24/3) - ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/116 z 15. októbra 2018 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
< viac >

28.1.2019
- zdroj: EURLEX (L24/3) - DOHODA vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií
< viac >

23.1.2019
- zdroj: EURLEX (L20/40) - ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE CLÁ č. 1/2018 z 21. novembra 2018, ktorým sa nahrádza Protokol I k Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce [2019/101]
< viac >

18.1.2019
- zdroj: EURLEX (L16/141) - ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ – ALŽÍRSKO č. 1/2018
z 27. decembra 2018 o zmene podmienok uplatňovania colných preferencií pre poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky stanovených v 
článku 14 Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej [2019/74]
< viac >

16.1.2019
- zdroj: EURLEX (L13/1) - Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane
< viac >

11.1.2019
- zdroj: EURLEX (L9/114) - ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/41 z 3. decembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v asociačnom výbore zriadenom Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu protokolu č. 3 k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce
< viac >

11.1.2019
- zdroj: EURLEX (L9/147) - ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ – JORDÁNSKO č. 1/2018 zo 4. decembra 2018, ktorým sa menia ustanovenia protokolu č. 3 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a zoznamu opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby určité kategórie výrobkov, ktoré sú vyrobené ma území Jordánskeho hášimovského kráľovstva a ktoré súvisia s tvorbou pracovných miest pre sýrskych utečencov a obyvateľov Jordánska, mohli získať štatút pôvodu [2019/42]
< viac >


11.1.2019
- zdroj: EURLEX (L9/1) - Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve
< viac >
Aktuality - archív