2018


27.12.2018
- zdroj: EURLEX (L330/1) - Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1907 z 20. decembra 2018 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve
< viac >

27.12.2018
- zdroj: EURLEX (L330/3) - Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve
< viac >

14.09.2018
- zdroj: EURLEX (C325/6) - Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru (2018/C 325/06)
< viac >

26.06.2018
- zdroj: EURLEX (C222/9) - Oznámenie pre dovozcov týkajúce sa uplatňovania systému registrovaných vývozcov v rámci všeobecného systému preferencií Európskej únie (2018/C 222/08)
< viac >

25.06.2018
- zdroj: Colná správa ČR - Aktualizácia zoznamu zvýhodnených krajín využívajúcich systém REX
< viac >


06.06.2018
- zdroj: EUR-Lex (L140/107) - ROZHODNUTIE č. 1/2018 PODVÝBORU PRE CLÁ EÚ A GRUZÍNSKA, z 20. marca 2018, ktorým sa nahrádza protokol I k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce [2018/836]
< viac >

09.03.2018
- zdroj: EUR-Lex (L67/24) - VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/348 z 8. marca 2018 o dočasnej výnimke z pravidiel preferenčného pôvodu stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446 pre cestné bicykle a ostatné bicykle vyrábané v Kambodži, pokiaľ ide o používanie častí a súčastí s pôvodom v Malajzii v rámci kumulácie
< viac >

27.02.2018 - zdroj: Colná správa ČR - Zmena preferenčného zaobchádzania v rémci všeobecného systému preferencií (GSP) s ohľadom na systém REX
< viac >

15.02.2018 - zdroj: EUR-Lex (L42/1) - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/216 zo 14. decembra 2017, ktorým sa menia prílohy V a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
< viac >

10.02.2018
- zdroj: EUR-Lex (L38/1) - Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej
< viac >

31.01.2018
- zdroj: EUR-Lex (L26/8) - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/148 z 27. septembra 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
< viac >

05.01.2018
- zdroj: Colná správa ČR - Vystavenie náhradného dokladu o pôvode v rámci VSP (GSP) pri preposlaní tovaru do/z Nórska a Švajčiarska s ohľadom na systém registrovaných vývozcov (REX) od 1.1.2018
< viac >

03.01.2018
- zdroj: Colná správa ČR - Zmena hodnotových limitov  používaných  pri  preukázaní pôvodu tovaru platné od 1.1.2018
< viac >

Aktuality - archív