2017

27.12.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Uvádzanie krajiny pôvodu tovaru vo vyhlásení o pôvode podľa dohody s Kanadou (CETA) - príloha 2
< viac >

19.12.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Aktualizácia zoznamu zvýhodnených krajín využívajúcich systému registrovaných vývozcov (REX)
< viac >

12.12.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Preukázanie pôvoddu tovaru od 1. 1, 2018 v rámci všeobecného systému preferencií s ohľadom na systém registrovaných vývozcov (REX)
< viac >

29.11.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Predĺženie prechodného obdobia v rámci systému registrovaných vývozcov (REX)
< viac >

25.11.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Upozornenie na zmeny pri dovoze tovaru do EÚ v rámci všeobecného systému preferencií s platnosťou od 1.1.2018 (2017/217)
< viac >

16.9.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Oznámenie o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej
< viac >

08.9.2017
- zdroj: Colná správa ČR - Informácia k obchodnej dohode EÚ - Kanada (CETA)
< viac >

11.8.2017
- zdroj: EUR-Lex (L271/41) - ROZHODNUTIE č. 1/2017 OSOBITNÉHO VÝBORU CARIFORUM – EÚ PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU A UĽAHČENIE OBCHODU o výnimke z pravidiel pôvodu stanovených v protokole I k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Dominikánskej republiky, pokiaľ ide o určité textilné výrobky [2017/1463]
< viac >

13.6.2017
- zdroj: EUR-Lex - VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/989 z 8. júna 2017,
ktorým sa opravuje a mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

< viac >
Aktuality - archív